ระบบรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  

 

 

 

 

 - ต้องการสอบถามการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-5795519, 5614803
 - ต้องการสอบถามระบบงาน ติดต่อ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-9406071, 9406028